نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

2 دانشیار علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی ذانشگاه یاسوج

10.22034/ppr.2023.376476.1181

چکیده

هدف از این پژوهش، تمرکز بر روایت‌های مهاجران و استخراج فرایندهای تأثیرگذار بر مهاجرت می باشد. دراین پژوهش فرایندهایی که مهاجران روستایی طی کرده‌اند تا به حاشیه‌نشینی رسیده‌اند شناسایی شده است . بدین منظور از راهبرد روایت‌پژوهی برای یافتن این فرایندها و از تکنیک مصاحبه روایی به منظور دستیابی به روایت زندگی این افراد استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، خانواده‌هایی هستند که از منطقه کامفیروز مهاجرت کرده‌اند و در شهرک‌های سعدی و جوادیه شیراز مستقر شده‌اند. پس از انجام ۲۲ مصاحبۀ عمیق با این افراد، اشباع نظری حاصل شد. طبق داده‌های این پژوهش می‌توان چهار مدل فرایندی برای حاشیه‌نشین شدن این خانواده‌هارا نتیجه گرفت : 1. فرایند خانواده‌های مهاجر دارای فقر اقتصادی2. فرایند خانواده‌هایی که دچار دگرگونی ارزشی -هنجاری شده-اند.3. فرایند مهاجرت زمین‌داران بزرگ روستایی 4. فرایند مهاجرت خانواده‌های دارای فرهنگ کار به مهاجرت گرفته‌اند.. این ۴ مدل فرایندی حاصل وجود پیرنگ‌های مشابه میان روایت‌های مصاحبه-شوندگان‌، ترکیب مدل‌های ترسیم‌شده‌، انتزاع و تحلیل روایت‌های به‌دست آمده از مصاحبه‌شوندگان است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narrative inquiry of the processes affecting the immigration the from the village to the outskirts of Shiraz city (case study: immigrants living in the towns of Saadi and Javadiyeh).

نویسندگان [English]

  • عباس رمضانی باصری 1
  • Maryam Mokhtari 2
  • Majid fouladyan 3
  • Ramin moradi 4

1 Doctoral student of social sciences,, faculty of Human sciences . Yasouj University

2 2. Associate Professor, Department of Social Sciences, Yasouj University, Iran

3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

4 4. Assistant Professor of Social Sciences Department of Yasouj University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to focus on the narratives of immigrants and to extract the effective processes of migration and survival strategies. In this research, the processes that rural migrants have gone through until they have reached the marginalization; has been identified. For this purpose, the Narrative inquiry strategy was used to find these processes and the narrative interview technique was used to obtain the life narrative of these people. The studied community in this research are the families who immigrated from Kamfirouz region and settled in Saadi and Javadiyeh towns of Shiraz. After doing 22 in-depth interviews with these people, theoretical saturation was achieved. Based on the data of this research, four process models can be considered for the marginalization of these families:

1. the process of immigrant families with economic poverty

2. The process of families that have undergone value-normative transformation

3. the migration process of large rural landowners

4. The migration process of families with work culture. These 4 process models are the result of the existence of similar *patterns* among the narratives of the interviewees, the combination of drawn models, the abstraction and analysis of the narratives obtained from the interviewees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative
  • Marginalization
  • Immigration
  • Process
  • Interview